Uvjeti poslovanja

Uvjeti kupnje i dostave

NARUČIVANJE I CIJENE

Sve robe i usluge koje LUS-MAG d.o.o. nudi navedene su na internet trgovini lmshop.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama i svrsi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena. Pod cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje internet bankarstvom, pouzećem i kreditnim karticama.

Cijene proizvoda izražene su u eurima i hrvatskim kunama sukladno zakonu o dvojnom iskazivanju cijena) i predstavljaju konačnu cijenu sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske

Na kupovinu putem WEB SHOP-a LUS-MAG d.o.o.   može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja. Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.
LUS-MAG d.o.o.   zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEB SHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.
Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

UVJETI KUPNJE I DOSTAVE

Prodavatelj je LUS-MAG d.o.o. , a kupac je svaka punoljetna  osoba koja je posjetitelj/korisnik ovih stranica i koja popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje.
Korisnik/kupac je svaka punoljetna osoba koja prihvaća opće uvjete poslovanja. LUS-MAG d.o.o.  zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja kao i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom narudžbe isto i potvrđuje kao kupac.
Kupac je dužan dati ispravne osnovne podatke za dostavu narudžbe. LUS-MAG d.o.o.  prikuplja samo one osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveze dostave naručenih proizvoda.
LUS-MAG d.o.o.  obvezuje se dostaviti u roku 14 radna dana sve naručene (izuzetak su otoci) i plaćene proizvode koji su u trenutku narudžbe dostupni na zalihama. LUS-MAG d.o.o.  nakon zaprimljene narudžbe Kupca kreće u izvršenje dostave same narudžbe. Rok isporuke počinje teći od sljedećeg radnog dana nakon primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno odabira plaćanjem pouzećem.

Ukoliko predana narudžba s odabirom bankovne transakcije ili internet plaćanja nije uplaćena na bankovni račun u roku 10 radnih dana, narudžba se otkazuje.

U slučaju prekoračenja roka isporuke LUS-MAG d.o.o.  i Kupac će dogovoriti produljenje roka ili će LUS-MAG d.o.o.   vratiti uplaćena sredstva Kupcu.

Na sva plaćanja ne naplaćuju se dodatni troškovi provizije banaka. Navedene troškove LUS-MAG d.o.o.  preuzima na sebe, odnosno nema skrivenih troškova.

Dostava unutar Hrvatske obavlja se putem dostavne službe Hrvatske pošte i plaća se 5,40 €. Ukoliko se kao način plaćanja odabere plaćanje pouzećem naplaćuje se dodatnih 1,4o €.

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 5 (pet) radnih dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća LUS-MAG d.o.o.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati LUS-MAG d.o.o. , LUS-MAG d.o.o.  zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj (dostavna služba Hrvatske pošte) uz napomenu kako je u neka od područja Republike Hrvatske dostava neredovita odnosno nije moguća. U slučaju kupnje i potrebe za isporukom robe izvan granica Republike Hrvatske kupac transport organizira u vlastitom aranžmanu, a preuzimanje robe obavlja se na lokaciji LUS-MAG d.o.o.

RASKID UGOVORA

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može se raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti LUS-MAG d.o.o.   o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na e-poštu info@lmshop.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu LUS-MAG d.o.o.  će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje robu LUS-MAG d.o.o. , odnosno ovlaštenoj osobi za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (PDF)